/
Upute za privatne iznajmljivače

Upute za privatne iznajmljivače

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti uređuju se način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost. 

U nastavku su pobrojene stavke koje su potrebne da bi se uopće moglo krenuti s iznajmljivanjem, kao i ostale obaveze iznajmljivača temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicamaZakona o turističkoj pristojbi i ostalih propisa iz turizma.

1. Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, nadležnog upravnog tijela.

 • Nadležni ured za područje Varaždinske županije je: Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove, Varaždin, Stanka Vraza 4 /VIII, ili ispostave istog u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu. 
 • Za izdavanje rješenja naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 33. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

Najprije je potrebno ispuniti i podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

 1. Presliku osobne iskaznice ili drugi dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, ostalih država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije
 2. Dokaz o vlasništvu objekta (izvadak iz zemljišne knjige i pisana suglasnost suvlasnika objekta, ako objekt ima više vlasnika; pisana suglasnost vlasnika objekta ako zahtjev predaje vlasnikov bračni ili izvanbračni drug, životni partner, srodnik u ravnoj liniji ili član obitelji)
 3. Grafički prikaz smještajnog objekta s površinama prostorija iskazano u m2 (površina modula)
 4. Dokaz o uporabljivosti građevine u kojoj će se obavljati djelatnost – prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 30/19, 125/19)
 5. Tabelu s elementima za kategorizaciju


Objekt u kojem će se pružati usluge treba ispunjavati minimalne uvjete i uvjete za kategoriju. Opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju objekta propisani su općim dijelom i prilozima Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

2. Paušalni porez na dohodak

Godišnji paušalni porez na dohodak izračunava se kao umnožak broja kreveta i iznosa paušalnog poreza (+prirez), a plaća se tromjesečno odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje.

Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu možete pronaći na na stranici Porezne uprave.

Nakon što je iznajmljivač ishodio Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu potrebno je uputiti se s kopijom Rješenja u nadležnu ispostavu Porezne uprave u roku od 8 dana od dana izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti radi upisa u registar poreznih obveznika.

 • Uz kopiju Rješenja potrebno je popuniti i dostaviti Prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO)

Od 1.1.2020. godine, paušalni porez na dohodak plaća se prema mjestu nekretnine, a ne prema mjestu prebivališta vlasnika kao do sada. Slijedom navedenog, uplatni računi su računi lokalne jedinice gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalazi.

Porezna uprava će vam najkasnije do kraja ožujka poslati porezno rješenje s podacima o plaćanju. 

Više o načinu utvrđivanja godišnjeg paušalnog poreza za iznajmljivače pročitajte OVDJE. Ovdje se nalaze i informacije vezane uz obvezu i način plaćanja PDV-a na proviziju stranih agencija (Booking.com, Airbnb…).

3. Standardizirana ploča za iznajmljivače

Na glavnom ulazu u objekt mora biti vidno istaknuta propisana ploča s oznakom vrste i kategorije. Ploče trebaju biti u skladu s rješenjem o kategorizaciji, a naručuju se kod proizvođača koji su odobreni od strane Ministarstva turizma.

Više informacija, kao i popis proizvođača standardiziranih ploča pronađite OVDJE

4. Prijava gostiju

Prijava i odjava Vaših gostiju može se vršiti isključivo putem sustava eVisitor od 01. siječnja 2016. godine na linku: www.evisitor.hr 

 Nakon dobivanja rješenja o iznajmljivanju, potrebno se javiti (mailom ili osobno) u turističku zajednicu na vašem području (ako ne postoji, potrebno se javiti u Turističku zajednicu Varaždinske županije) kako bi dobili korisničke podatke za pristupanje eVisitor sustavu.

 • Iznajmljivači su obvezni u roku od 24 sata po dolasku, prijaviti sve osobe kojima pružaju uslugu noćenja, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak.
 • Uvođenjem sustava eVisitor više nije potrebno voditi knjigu gostiju.

5. Registracija objekta u MUP-u


Svi iznajmljivači, pravne i fizičke osobe, dužni su predati zahtjev za registriraciju objekta, u kojem pružaju uslugu smještaja stranim državljanima, u nadležni MUP. Zahtjev se obrađuje odmah, nakon čega dobivamo šifru koju unostimo u e-Visitor. Na temelju te registracije, strani gosti koje unosimo u e-Visitor automatski su prijavljeni MUP-u.

Za predaju zahtjeva u MUP nam je potrebna kopija Rješenja o kategorizaciji.
Zahtjev za registraciju objekta MUP-u možemo predati i elektronskim putem, koristeći e-Usluga MUP-a RH.

Od 1.4.2019. godine mali iznajmljivači (kategorizirani s kategorijama: soba, studio apartman i apartman) ne moraju imati zasebnu šifru objekta jer se podaci iz sustava eVisitor dostavljaju putem generičke šifre prema adresi smještajnog objekta. Ostali komercijalni iznajmljivači, kao i do sad, trebaju imati šifru.
 

6. Isticanje službenog cjenika

Službeni cjenik mora biti jasno istaknut u svakoj smještajnoj jedinici, a cijene na računu kojeg izdajemo gostu moraju odgovarati cijenama iz službenog cjenika.

 •  U cjeniku se navodi najviša cijena koja se može naplatiti gostu za uslugu, a na tu cijenu mogu se obračunavati popusti iz različitih razloga. Svi popusti moraju biti navedeni i iskazani na računu kojeg izdajemo gostu, ali osnovna cijena na računu, na koju se obračunava popust, mora odgovarati cijeni navedenoj u cjeniku.

Službeni cjenik je točno propisan i mora sadržavati naziv smještajnog objekta, ime i prezime vlasnika, adresu i OIB, vrstu usluge, način naplate (po osobi, po noćenju itd.) cijenu koja mora biti izražena u kunama (smije biti navedena i približna protuvrijednost u nekoj drugoj stranoj valuti), iznos boravišne pristojbe, PDV (ukoliko niste u sustavu PDV-a navesti da on nije uključen, ako Vam cijena sadrži PDV onda posebno izraziti netto cijenu i iznos PDV-a), navesti dodatne usluge, navesti datum važenja cjenika, potpis iznajmljivača (vlastoručni potpis iznajmljivača čije je ime na Rješenju).

 • Cjenik nije potrebno ovjeravati.
 • Iznajmljivači koji su obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe, dužni su cijenu turističke pristojbe uračunati u cijenu usluge smještaja (ne smije biti posebno istaknuta).

7. Izdavanje računa i vođenje evidencije o prometu

Prilikom izdavanja računa za pružene usluge, potrebno je naznačiti ime i prezime, te adresu iznajmljivača, datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime gosta, vrstu, količinu i cijenu usluge.

 • Račun treba biti ispisan u dva primjerka od kojih jedan ostaje gostu, a drugi zadržava iznajmljivač.

Iznajmljivač je dužan voditi Evidenciju o prometu (Obrazac EP) u koju se upisuje ukupni iznos iskazan na izdanim računima. U Evidenciji o prometu iznajmljivač na kraju svakog dana, evidentira sve izdane račune bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne.

8. Članarina

Prema odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama iznajmljivač je obveznik plaćanja članarine turističkim zajednicama. Iznajmljivač je dužan do 15. siječnja za prethodnu godinu nadležnoj ispostavi Porezne uprave predati prijavu turističke članarine (TZ obrazac) i Evidenciju o prometu.

 • Obračunatu članarinu potrebno je uplatiti na račun turističke zajednice mjesta u kojem pružamo uslugu smještaja.
 • Na području gdje nije osnovana turistička zajednica ne postoji obveza plaćanja članarine turističkoj zajednici. 


9. Turistička pristojba

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni).

Turističku pristojbu mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine, a uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor. 

Iznosi turističke pristojbe za područje Varaždinske županije navedeni su u prilogu.

Korisne stranice:

https://www.klub-iznajmljivaca.com/amp/

https://www.cimerfraj.hr/

Povezani dokumenti: